Wereldschokkende gebeurtenissen

 

 

Verzamelde Bijbelstudies van Rev. Corn. J.H.Theijs

 _____________________________________________________

Sitemap | Home

___________________________________

 

* De (verborgen) kracht van de Heilige Geest in ons leven
Jezus leert, dat de Heilige Geest deel uitmaakt van de Godheid.
Lees verder

 

* Hoe is de Heilige Schrift ontstaan?
De Bijbel is het Woord van God. Wat wij daarmee bedoelen ..
Lees verder

 

* Als een mens sterft,
wat gebeurt er dan?  
Lees verder

* Begraven of cremeren?
'
Wat moet een christen na zijn dood met zijn lichaam laten doen:
begraven of cremeren? Maakt het enig verschil uit - ook voor God?' 
Lees verder


* Leg mijn tranen in Uw fles 
Er zijn tranen van spijt, vanwege veroorzaakt misverstand, en wat zullen wij verder dan nog zeggen van al die tranen van teleurstelling, desillusie en depressie.
Lees verder

* Waarom wij in God geloven
Wanneer zodoende onze  gedachten zich, door genade, bóven de alledaagse dingen,  zorgen , en teleurstellingen, verheffen en zich alsdan bewegen in die wonderlijke sfeer van Goddelijke rust en vrede, dan zullen ook  wij uit de grond van onze harten kunnen uitroepen: "Waarlijk,  God is liefde". 
Lees verder 

 

* De kracht van het Woord
De kracht van het Woord komt goed uit in wat de psalmdichter verder heeft geschreven: .. . . .."Door het Woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest Zijn monds al hun heir. Want Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er. Lees verder

 

* Toekomst, voleinding en zegels
Over gebeurtenissen die plaats zullen moeten vinden in de laatste dagen. 
Lees verder

 

* De Manifesto van Jezus Christus  
En toen Hij op de dag des sabbats in de synagoge van Nazareth  stond om te lezen, deed Hij alle aanwezigen Zijn Manifesto horen....

"De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om de gevangenen te prediken loslating,en de blinden het gezicht, en de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heren.....”

 

* Inhioud
* Inleidende beschouwing. lees verder
* Waarom een ander boek bestuderen? Wij hebben toch de Bijbel? Lees verder
 * Waarom de manifestatie van het Woord in Bethlehem? Lees verder
* Waarom moest de Christus geboren worden uit een maagd? Lees verder

* Waarom de ster? God's geheimenis in de schepping. Lees verder
* Christus en de tijd. Wat hebben "feiten"voor zin? Lees verder
* Waarom de verzoeking? Wat voor zin had en heeft het offer?    Lees verder
* Waarom de "Zaligsprekingen"? De Grondwet van het Koninkrijk. Lees verder
* Waarom zo streng? Waarom toch zo teder? Lees verder

* Het Messias-geheim. De Verborgenheid. Lees verder
* Waarom was er een kruis in Jezus' leven? Lees verder
* De Opstanding.  De Kroon op het volbrachtte werk. Lees verder
* Naschrift.   Lees verde

 

* De Bergrede van Jezus

* Inhoud
* Verantwoording vooraf. Lees verder
* Inleidend woord. Lees verder
* Het Evangelie.  Lees verder

* Ons lichaam bedoeld als een tempel.  Lees verder
* De menigte van toehoorders. Lees verder 
* Van Galilea en van over de Jordaan. Lees verder
* Van maanzuchtigen, geraakten en meer. Lees verder 
* Jezus als de opperste wijsheid.  Lees verder

* De Zaligsprekingen. Lees verder
* Zalig zijn de armen van geest.   Lees verder
* Zalig, zij die treuren Lees verder
* Zalig zijn de zachtmoedigen. Lees verder 
* Zalig zijn, die hongeren en dorsten. Lees verder 
* Zalig zijn de barmhartigen. Lees verder
* Zalig zijn de reinen van hart.  Lees verder
* Zalig zijn de vreedzamen. Lees verder
* Zalig zijt gij als mensen u smaden. Lees verder.
* Zalig die vervolgd worden.  Lees verde


* Wee u, gij rijken.  Lees verder
* Wee u,  die verzadigd zijt.  Lees verder 

* Wanner al de mensen WEL van u spreken. Lees verder


* Gij zijt het zout der aarde.  Lees verder
* Gij zijt het licht der wereld.   Lees verder
* Een stad boven op een berg liggende. Lees verder
* Men steekt een kaars niet aan. Lees verder 
 
* Nadere verdeling van de zaligsprekingen
(De karaktereigenschappen van de

 discipelen; De levenservaringen van de discipelen).
Lees verder

* De Wet en het Evangelie -1. Lees verder
* De Wet en het Evangelie-2.  Lees verder

 * Gij zult niet doden.  Lees verder
* Broederschap moet gehandhaafd worden.  Lees verder
* Oprecht streven naar verzoening. Lees verder
* Gij zult niet begeren (Trouw en ontrouw). Lees verder
* Gij zult niet echtbreken (Scheiding en overspel). Lees verder

* Oog om oog, tand om tand.  Lees verder
* Nieuwe weg. (De haat vermoordt - de liefde geneest).  Lees verder

 
* Godvruchtige handelingen. Lees verder
* Het "Onze Vader". Lees verder
* Wat verhinderd verlost te worden.  Lees verder
* Vasthouden aan aardse en verkeerde neigingen. Lees verder
* Maak de rechte keus.  Lees verdeer

* Zonder zorgen - God zorgt.  Lees verder
* De vogelen des hemels. Lees verder
* De leliën in Gods schepping.  Lees verder
* Zoekt eerst het Koninkrijk. Lees verder
* Nog wat ter overdenking. Lees verder
 
* Voorwoord. Lees verder
* Voorschriften en bedeling.  Lees verder
* Verhoring van gebed. Lees verder
* Algemene raadgevingen voor volgelingen.   Lees verder

* Valse broeders en valse profeten.  Lees verder
* Valse vroomheid - Geen Godsvrucht.  Lees verder
* Huis op de rots.  Lees verder
* Besluit. Lees verde
* Nabeschouwing. Lees verder
  

* De Antichrist 
Hoe kunnen wij hem herkennen?


* Inhoud
* Voorwoord.  Lees verder
*
Kunnen wij weten wat de toekomst ons zal brengen?   Lees verder
* Wereldcondities. Lees verder
* Valse godsdiensten. Lees verder
* Moraal verandering. Lees verder

*
Hoe wordt een valse leer verkondigd? Lees verder
* Ik ben Christus. Lees verder
* Oorlogen en geruchten van oorlogen. Lees verder
* Beroeringen, opschuddingen. Lees verder
* De Chaldeeuwen - Het Babylonisme. Lees verder
 
* Het internationaal communisme. Lees verder
* Conclusie. Lees verder
* De Antichrist en zijn karakter. Lees verder
* De Antichrist en zijn namen. Lees verder
* God's ordeningen. Lees verder

* De Mens der Zonde. Lees verder
* De Antichrist in het Profetisch Boek Ezechiël. Lees verder
* De Antichrist en de Naties (Volken).  Lees verder
* De grote zee; De vier dieren: de Babylonische leeuw, de Medo-Perzische Beer, het Griekse luipaard, het Beest zonder naam. Lees verder
* De kleine hoorn.  Lees verder

* Antichrist - Wereldregering - Wereldkerk. Lees verder
* De Antichrist en de Grote Verdrukking. Lees verder   

 

* De eeuwenlange strijd 
De geschiedenis van het groste conflicte aller tijden, vanaf het begin tot en met de tijd waarin wij leven.
Deze tijd loopt spoedig ten einde, aangezien wij even in de  in de tijdsbedeling van de Profetisch uitgemeten tijd. 


* Inhoud
* Inleidende beschouwing. Lees verder
* Het grootste conflict begon. Lees verder
* De tegenstander op elke achtergrond. Lees verder
* Het conflict in de schepping. Lees verder

* Het conflict na de schepping. (1) Lees verder
* Het conflict na de schepping. (2) Lees  verder
* Het conflict m.b.t. het gekozen volk. Waarom koos God Israel?  Lees verder
* Abraham.  Lees verder
* Jacob. Lees verder


* Israel in Egypte. Lees verder
* Israel in de wildernis. Lees verder
* Stefanus' Rede m.b.t. de geschiedenis van Israel. Lees verder
* De strijd van de Christus. Lees verder
* Het volk van Israel - Het Goddelijk kanaal. Lees verder

* De strijd in het aardse leven van Christus. Lees verder
* De beproeving in de wildernis. Lees verder
* Het conflict met satan in Christus' openbare bediening. Lees verder
* Gethsemane - strijd en overwinning. Lees verder
* De strijd van de Gemeente. Lees verder


* De aanvallen van satan. Lees verder
* De strijd van de Christen: Paulus, Gods Instrument. Lees verder
* Gods overwinningen over satan om en door Paulus. Lees verder
* De Gemeente door de eeuwen heen. Lees verder
* Vervolgingen door heidense heersers. Lees verder


* De samenvoeging van kerk en staat.  Lees verder
* De donkere eeuwen. Lees verder
* De reformatie. Lees verder
* Het begin van de moderne zending. Lees verder
* De satanische oppositie. Lees verder


* Oplevende demonische godsdiensten en levensbeschouwingen. Lees verder
* Voortdurende oppositie. Lees verder   
* Daar is werk te dien - ook voor u. Lees verder

 

* Van Begin tot Einde  
Van schepping  tot wederkomst


Inhouid

* Voorwoord. Lees verder
* Verborgen hoop Lees verder
* Het uitgangspunt Lees verder
* 's Mensen ontrouw - Gods trouw. Lees verder

* Een omweg - - maar toch De weg. Lees verder
* Licht over de ganse schepping. Lees verder
* Als God verder spreekt. Lees verder
* De schepping van de mens. Lees verder
* Jezus Christus redt ons van het verderf. Lees verder

* Het geheim van het Kruis. Lees verder
* Welke zin heeft het offer? Lees verder
* Waar gaan wij heen na de dood? Lees verder
* God - de Heilige Geest. Lees verder
* Hemeltijd en Hemelleven. Lees verder

* De wederkomst van de Here Jezus Christus. Lees verder
* De toekomst van Jezus Christus - Uiterlijk einde. Lees verder
* Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Lees verder
* De gelegenheid des tijds. Lees verder
* De tekenen der tijden. Lees verder

* De etappes van het einde. Lees verder
* De totale inzet. Lees verder
* Een nawoord van de schrijver. Lees verder

 

* De Russische opmars in profetie
De geschiedenis leert dat zowel de gang van het oude Israël alsook de gedragingen van het moderne Israel ons aller aandacht verdient, gezien het Bijbels gegeven dat ons duidelijk maakt, dat Jacobs benauwdheid al een feit is in de wereldgeschiedenis en Israël binnen afzienbare tijd een hoogst belangrijk strijdtoneel zal zijn.


* Inhoud
* Inleidende beschouwing.  Lees verder
* De profetie van de stervende Jacob. Lees verder 
* Het huidige Israel en God's Woord. Lees verder
* Modern Israel.  Lees verder

* De Russische opmars. Lees verder
* Gog van Ezechiel en Gog van Openbaring.  Lees verder
* Palestina - Land van niet-te schatten rijkdom. Lees verder
* Nabeschouwing. Lees verder 

 

* Zeven wereldschokkende gebeurtenissen
Wij staan aan de vooravond van zeven wereldschokkende gebeurtenissen,  die alle de economische sector van onze maatschappij zo sterk beïnvloeden, dat gezagsdragers en leiders worden geconfronteerd met schier onoplosbare problemen.

 * Inhoud
* Voorwoord.  Lees verder
* Progressieve heffingen en de uiteindelijke verdrukking.  Lees verder
* Het komende einde van de vakbonden.  Lees verder
* Het één wereldrijk van de Antichrist en de heerschappij ervan. Lees verder

* Algehele ontwapening en internationale controle, een farce . Lees verder
* Een wereldwijde opwekking. Lees verder
* De heerschappij van de Here Jezus Christus. Lees verder
* China zal domineren. Zowel China als Rusland gaan ten onder. Lees verder
* Naschrift.  Lees verder

 

Over de schrijver 
Over het leven van Bijbelleraar C.J.H. Theijs
(1903-1983)
Lees verder

 

 

Omhoog | Home

________________________________________________