Wereldschokkende Gebeurtenissen

Verzamelde Bijbelstudies van Rev. Corn. J.H. Theijs 

 

 

Sitemap

 

Home

Over de schrijver
Over het leven van Bijbelleraar Rev. C.J.H. Theijs (1903-1983) Lees verder

  


De Russische opmars in profetie
Reeds voorzegd in 1965

* Inleidende beschouwing. . Lees verder
* De profetie van de stervende Jacob.
Lees verder 
* Het huidige Israel en God's Woord.
Lees verder
* Modern Israel. 
Lees verder
* De Russische opmars. Lees verder

* Gog van Ezechiel en Gog van Openbaring.
 Lees verder
* Palestina - Land van niet-te-schatten-rijkdom. Lees  verder

* Nabeschouwing.  Lees verder

 


Zeven wereldschokkende gebeurtenissen
Een nadere kijk op de wereldcrisis

* Inhoudsopgave. Lees verder  
* Voorwoord van de schrijver.
Lees verder.
 * Progressieve heffingen die resulteren in de uiteindelijke verdrukking. Lees verder
* De komende totale ‘breakdown’ - mislukking, ineenstorting van het vakbondswezen over de gehele wereld.
 Lees verder.
* Het komende één-wereld-rijk van de antichrist en de heerschappij ervan.
Lees verder

* Algehele ontwapening en internationale controle vormen een farce en zijn misleidend.
Lees verder
*
Een wereldwijde opwekking:het schriftuurljk geloof in de Here Jezus Christus Lees verder

* De heerschappij van de Here Jezus Christus; het brandpunt van de nabije toekomst.
Lees verde
* China zal straks domineren. Beiden, zowel China als Rusland gaan ten onder.  Lees verder
* Naschrift. Lees verder

 


Die is, Die was, en Die komen zal
Heden, verleden en toekomst


* Verborgen hoop en opmerkeljke vrees.. 
Lees verder
* Waarom de Openbaring werd gegeven.
Lees verder
* De brieven aan de zeven gemeenten
. Lees verder.
*
De brief aan de gemeente te Efeze. Lees verder
* De brief aan
de gemeente te Smyrna. Lees verder


* De brief aan de gdemeente te Pergamus
. Lees verder
* De brfief aan de gemeente te Thyatira. Lees verder
*  De brief aan de gemeente te Sardes
. Lees verder
* De brief aan de gemeente te Filadelfia. Lees verder
* De brief aan de gemeente te Laodicea.
Lees verder


* Nabeschouwing:
De brieven aan de zeven gemeenten (Slot).  Lees verder
* De troonsheerlijkheid van de Vader. Lees verder 

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon.
Lees verder

* De zegels worden geopend.  Lees verder

* Het 1ste
zegel wordt geopend. Lees verder


* Het 2de
zegel wordt geopend. Lees verder
* He 3de
zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 4de zegel wordt geopend.  Lees verder
* Het 5de
zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 6de
zegel wordt geopend. Lees verder


* Het 7de  zegel  wordt geopend. Lees verder
* De Goddelijke oogst
voor en na de grote oordelen van Go. Lees verder
* De bazuinen gaan klinken. Lees verder
De eerste vier bazuinoordelen.  Lees verder 
*
 
De 5de engel bazuint. Lees verder


* De 6de engel bazuint. Lees verder
* De 7de engel bazuint. Lees verder

*
De culminatie der demonische machten.
Lees verder 

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld aangezegd.
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven. Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid. Lees verder
* De antichrist en zijn heerschappij.
Lees verder 
* Gods wegen in genade en gericht. 
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God. Lees verder
* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten. Lees verder

* Babylon als geestelijke macht. Lees verder
* Babylon als politieke en economische macht
. Lees verder
*
De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus Lees verder
* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk.  Lees verder
* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem. Lees  verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden. Lees verder


De Openbaring
Een studie in het Boek "De Openbaring"


*  Sleutels die leiden tot het begrijpen van het Boek De Openbaring. Lees verder
*  Het onbetaalbare portret -
Lees verder
*  Bevelen aan engelen -
Lees verder
* De troon met de regenboog -
Lees verder
* De vier ruiters -
Lees verder


* Voor eeuwig verzekerd -
Lees verder
*  Wanneer de bazuinen schallen -
Lees verder
*  Zoet en bitter -
Lees verder
* Twee trouwe getuigen -
Lees verder
*  Het is een jongen -
Lees verder


* Zult u slachtoffer worden van de boycot? -
Lees verder
*  Een laatste waarschuwing -
Lees verder
*  De oogst binnenhalen -
Lees verder
* Ze zeven plaagen -
Lees verder
*  De hoer en het beest -
Lees verder


* Het lot van vier steden -
Lees verder
*U God's bruiloftsmaal -
Lees verder
*  Eindelijk de hemel -
Lees verder
* Alles is nieuw -
Lees verder
De grote levensvragen
Van begin tot einde 


* Inhoud.  Lees verder
* Voorwoord. Lees verder
* Verborgen hoop  - opmerkelijke vree
sLees verder
* Het uitgangspunt. Lees verder
* 's Mensen ontrouw - God's trouw. Lees verder
* Een omweg en toch DE weg. Lees verder

* Licht over de ganse schepping. Lees verder
* Als God verder spreekt. Lees verder

* De schepping van de mens. Lees verder
* Jezus redt ons van het verderf. Lees verder

*
Het geheim van het kruis. Lees verder

* Welke zin heeft het offer? Lees verder
* Waar gaan wij heen na de dood? Lees verder
* God - De Heilige Geest.
Lees verder
*
Hemeltijd en hemelleven. Lees verder
* De wederkomst van de Here Jezus Christus.
Lees verder

* De toekomst - het uiterlijke  einde van de wereld.
Lees verder

* Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Lees verder

* De gelegenheid des tijds.  Les verder
* De tekenen der tijden. Lees verder
*
De etappes van het einde. Lees verder

* De totale inzet. Lees verder
*
Nawoord. Lees verderDe eeuwenlange strijd
Het conflict in de schepping

* Inhoud.   Lees verder
* Inleidende beschouwing. Lees verder
* Het grootste conflict begon Lees verder
* De tegenstander op elke achtergrond. Lees verder
* Het conflict in de schepping.  Lees verder

* Het conflict na de schepping (1)  Lees verder
* Het conflict na de schepping (2) Lees verder
* Het conflict m.b.t. het gekozen volk - Waarom koos God Israel?  Lees verder
* Abraham. Lees verder
* Jacob.  Lees verder
 
* Israel in Egypte. Lees verder
* Israel in de wildernis. Lees verder
* Stefanus' Rede m.b.t. de geschiedenis van Israel. Lees verder
* De strijd van de Christus.  Lees verder
* Het volk van Israel - Het Goddelijk kanaal. Lees verder

*De strijd in het aardse leven van Christus. Lees verder
* De beproeving in de wildernis. Lees verder
* Het conflict met satan in Christus' openbare bediening. Lees verder
* Gethsemane - strijd en overwinning. Lees verder
* De strijd van de Gemeente. Lees verder

* De aanvallen van satan. Lees verder
* De strijd van de Christen: Paulus, Gods Instrument. Lees verder
 * God's overwinningen over satan in en door Paulus.  Lees verder
* De Gemeente door de eeuwen heen.  Lees verder
* Vervolgingen door heidense heersers.  Lees verder

* De samenvoeging van kerk en staat. Lees verder
* De donkere middeleeuwen. Lees verder
* De Reformatie. Lees verder
* Het begin van de moderne zending. Lees verder
* De satanische oppositie.  Lees verder

* Oplevende demonische godsdiensten en levensbeschouwingen. Lees verder
* Voortdurende oppositie. Lees verder
* Daar is werk te doen -  ook voor u! Lees verderDe Antichrist

Hoe kunnen wij hem herkennen?

 

* Voorwoord van de schrijver. Lees verder
* Over de persoon van de Antichrist.  Lees verder
* Er zijn vijf aanwijzigingen.   Lees verder
*Wereldcondities. 
Lees verder
*Karakter en namen van de Antichrist. Lees verder

*God's ordeningen -  Climax van Satans' loopbaan. Lees verder
* De mens der zonde .
Lees verder
* De Antich
rist in het profetish Boek Ezechiel. Lees verder
* De Antichrist en de naties (volken) Lees verder
*De Antichrist en de Wereldregering - Wereldkerk.  Lees verder

*
 De Antichrist en de grote verdrukking. Lees verderLaatst bewerkt op 10 nivember 2017

 


Omhoog

 

© 2006-2017 Alle rechten voorbehouden