Wereldschokkende Gebeurtenissen


Waar zijn wij nu volgens Bijbelse profetieën in het raadsplan God's? 

Bijbelstudies door  Rev. Corn. J.H. Theijs 

 Sitemap - Home

 

Zeven wereldschokkende gebeurtenissen
Zowel China als Rusland gaan ten onder


* Inhoud
* Voorwoord van de schrijver. Lees verder
* Progressieve heffingen die resulteren in de uiteindelijke verdrukking. Lees verder
* Het einde van de vakbonden. De komende totale breakdown (mislukking, ineenstorting) van het vakverenigingsleven over de gehele wereld.Lees verder
* Het komende één wereldrijk van de Antichrist en de heerschappij ervan. Lees verder

* Algehele ontwapening en internationale controle vormen een farce en zijn misleidend. Lees verder
* Een wereldwijde opwekking van het schrifttuurlijk geloof in de Here Jezus Christus. Vele en velerlei afdelingen van het Woord. Lees verder
* De heerschappij van de Here Jezus Christus. Het brandpunt van de zo nabije toekomst. Lees verder
* China zal straks domineren. Beide, zowel China als Rusland gaan ten onder. Lees verder

* Naschrift. Lees verderDe Russische opmars in profetie
Welke rol zal Israel spelen?

* Inhoud
* Inleidende beschouwing.  Lees verder
* De profetie van de stervende Jacob. Lees verde
* Het huidige Israel en God's Woord. Lees verder
* Modern Israel. Lees verder
* De Russische opmars. Lees verder

* Gog van Ezechiel en Gog van Openbaring.  Lees verder
* Palestina - Land van niet-te schatten rijkdom. Lees verder
* Nabeschouwing. Lees verder
De eeuwenlange strijd
De geschiedenis van het grootste conflict in de schepping
(vanaf het begin tot en met de tijd waarin wij leven)


Inhoud
*  Inleidende beschouwing. Lees verder

* Het grootste conflict begon.  Lees verder
* De tegenstander op elke achtergrond. Lees verder
* Het conflict in de schepping.  Lees verder
* Het conflict na de schepping.  (1)  Lees verder

* Het conflict na de schepping.  (2) Lees verder
* Het conflict m.b.t. het gekozen volk. Waarom koos God Israel?  Lees verder
* Abraham. Lees verder
* Jacob. Lees verder
* Israel in Egypte. Jozef. Lees verder
 
* Israel in de wildernis. Lees verder
* Stefanus' Rede m.b.t. de geschiedenis van Israel.  Lees verder
* De strijd van de Christus. Lees verder
* Het volk van Israel - Het Goddelijk kanaal. Lees verder

*De strijd in het aardse leven van Christus. Lees verder


* De beproeving in de wildernis. Lees verder
* Het conflict met satan in Christus' openbare bediening. Lees verder
* Gethsemane - strijd en overwinning. Lees verder
* De strijd van de Gemeente. Lees verder
* De aanvallen van satan. Lees verder

* De strijd van de Christen: Paulus, Gods Instrument.
Lees verder
* Gods overwinningen over satan in  en door Paulus. Lees verder 
* De Gemeente door de eeuwen heen. Lees verder
* Vervolgingen door heidense heersers. Lees verde
r
* De samenvoeging van kerk en staat. Lees verder

* De donkere Middeleeuwen. Lees verder
* De reformatie. Lees verder
* Het begin van de moderne zending. Lees verder

* De satanische oppositie. Lees verde
r

* Oplevende demonische godsdiensten en levensbeschouwingen. Lees verder
* Voortdurende oppositie. Lees verder

* Daar is werk te doen -  ook voor u!   Lees verder

 De Antichrist
Hoe kunnen wij hem herkennen?


* Inhoud
* Voorwoord.  Lees meer
* Waar zijn wij volgens Bijbelse Profetie in het Raadsplan Gods? Lees meer
* Wereldcondities. Lees meer
* Valse godsdiensten. Lees meer
* Moraal verandering. Lees meer


* Hoe wordt een valse leer verkondigd? Lees meer
* Ik ben Christus.
Lees meer
* Oorlogen en geruchten van oorlogen. Lees meer
* Beroeringen,  opschuddingen. Lees meer
* De Chaldeeuwen - Het Babylonisme. Lees meer

 
* Het internationaal communisme. Lees meer
* Conclusie. Lees meer

* De Antichrist en zijn karakter. Lees verder
* De Antichrist en zijn namen. Lees verder
* God's ordeningen.  Lees meer


* De Mens der Zonde. Lees meer
* De Antichrist in het Profetisch Boek Ezechiël. Lees meer
* De Antichrist en de Naties (Volken). Lees meer
* De grote zee. Lees meer
(De vier dieren:
de Babylonische leeuw, de Medo-Perzische Beer, het Griekse luipaard,
het Beest zonder naam).

* De kleine hoorn. Lees meer


* Antichrist - Wereldregering - Wereldkerk.Lees meer
* De Antichrist en de Grote Verdrukking. Lees meer

 


Van Begin tot Einde
Een antwoord op de grote levensvragen


* Inhoud
* Voorwoord
Wij leven in een revolutionaire tijd, die in hoge mate gekarakteriseerd wordt door "verborgen hoop en opmerkelijke vrees". Hierin vinden wij de grondslagen van wat algemeen "Godsverduistering" mag worden genoemd. Het geloofsleven, zelfs van hen die zich "Christenen" noemen, wordt niet meer gedragen door een. . . 
Lees verder* Verborgen hoop
Bestaat er wel een God? Is God niet dood? Van waar komen wij eigenlijk en waarheen gaan wij? Hoe moeten wij nu geloven als de mensen de historische Jezus zo onherkenbaar hebben gemaakt!? Als er geen onsterfelijkheid is, zoals velen beweren, wat is dan het doel van ons leven. Waar ga ik heen na mijn dood. Lees verder


 
* Het uitgangspunt
Vandaag-de-dag is de arts, de psychiater en de advocaat dé "zielzorger "van de (moderne) mens. Hoe komt dat toch? Wij kunnen in de praktijk twee oorzaken aanwijzen. De voorganger of predikant wordt eerder geschuwd dan gezocht, omdat men in plaats van hulp en raad te krijgen, verwacht "bepreekt" te worden. Men is als het ware "dood gepredikt" en heeft daar schoon. 
Lees verder


 
* 's Mensen ontrouw - Gods trouw
De Bijbel vertelt wie de mens werkelijk is: "een levende ziel".
Om het nog eenvoudiger uit te drukken: het gaat in de Bijbel niet om "uiterlijke" dingen alleen : maar ook waartoe dit alles is ontstaan.Lees verder 


 

* Een omweg - - maar toch De weg
Het is zonder meer duidelijk, dat de menselijke ziel zich bevindt in wat theologen noemen: "het spanningsveld van licht en duisternis.". En inderdaad is het zo: daar is ordening of chaos. De mens heeft de opdracht, in een voortdurende strijd de weg tot God te vinden te midden van de hem omringende wereld en het leven van elke dag, wil hij niet wegzinken in geestelijke onverschilligheid en bijgevolg in een doelloos bestaan. Lees verder


 
*
Licht over de ganse schepping
Zo goed als Licht duisternis doet wijken, zo bant de Liefde alle vrees: zoals vrees voor de dood, die nu eenmaal komen moet. Op grond van het woord:. "Het is de mens gezet, eenmaal te sterven..." weet ieder mens, dat hij moet sterven. En op grond van deze uitspraak weten wij ook, dat wij allemaal naar de dood toe leven. Hebben wij nagedacht over het feit, dat de dood ons confronteert met de vraag. Lees verder


 
* Als God verder spreekt

Een eenvoudig en sober verhaal, begrijpelijk voor een ieder, behalve voor de buitengewone geestelijk afgestompte mens. Diens hart is niet open voor deze scheppingswaarheden. Zijn ziel kan niet loven noch danken voor alles wat de mensheid om niet ..... .  Lees verder


 

* De schepping van de mens
"Geniet het leven met de vrouw, die gij liefheb, al de dagen uwe ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want DIT IS UW DEEL IN DIT LEVEN, en van uw arbeid, die gij arbeidt onder de zon" (Prediker 9). Lees verder


 

* Jezus Christus redt ons van het verderf
Wanneer het menselijk hart zich toesluit, blijven zelfs van de meest open "woningen" de deuren (voor de buren) gesloten. Contact mogelijkheden zijn dan slechts mogelijk via het bekende "sleutelgat". De Bijbel  vertelt er ook van, en dat wat er geschreven staat, mogen wij in het geschetste licht verstaan.  Lees verder* Het geheim van het Kruis
De feitelijke betekenis van het kruis is anders dan mensen denken.
Waar stond het kruis? Even buiten Jeruzalem, op Golgotha’s heuveltop. Daar voltrok zich het grootste drama van alle eeuwen: God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende . . Lees verder


 
* Welke zin heeft het offer?
Zolang als de mens op aarde bestaat, is er "het offer" geweest.
Direct al op een der eerste bladzijden van de Bijbel lezen wij, dat Kain en Abel God offers brachten. Offeren in Bijbelse zin en betekenis houdt in, dat de offeraar geeft van zijn bezit aan God. Het doel van het leven voor de moderne mens bestaat niet in het geven, maar meer in het nemen.
Lees verder


 
* Waar gaan wij heen na de dood?
Geen mens is in staat om zonder angst en rustig de dood tegemoet te gaan.
Er kan niet worden ontkend , dat op de achtergrond van ons leven een begrijpelijke doodsangst heerst. Begrijpelijk...., want wie kan ons daaromtrent inlichten? Wie is ooit teruggekeerd, anders dan Jezus?. Het is opvallend, dat. . . Lees verder* God - de Heilige Geest
De Heilige Geest is even gelijk God, als de Vader en de Zoon, en is met betrekking tot het raadsplan van verlossing altijd de "Uitvoerende Macht" geweest. Hij is dat nog... Niet altijd heeft de Heilige Geest die belangstelling gehad. Hij is Jezus' Plaatsvervanger op aarde en in De Gemeente. Hij is De Trooster waarvan Jezus (nog voor Zijn sterven) heeft gesproken. Lees verder


 
* Hemeltijd en Hemelleven
De moordenaar aan het kruis vroeg aan Jezus hem te willen gedenken, als de Here in Zijn Koninkrijk zou gekomen zijn„ waarop Jezus hem antwoordde: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" (Luk.23: 43). Toen Jezus deze woorden sprak, waren Hij en die moordenaar nog op de aarde, in de wereld. Was dat "heden" dus nog onderdeel van de "tijd". Geldt deze tijd ook nog in het geval. Lees verder* De wederkomst van de Here Jezus Christus
De wederkomst of "parousie" (wat 'tegenwoordigheid' betekent) van de Here Jezus Christus, wordt in en door de Bijbel met stelligheid en grote nadruk aangekondigd. Het Nieuwe Testament herhaalt op tal van plaatsen, dat Jezus "terugkomt", "zal verschijnen", "zal geopenbaard worden",... "dat alle oog Hem zal zien", "dat alle volken voor Hem vergaderd zullen worden". Daarbij wordt...
Lees verder


 
* De toekomst van Jezus Christus -  Uiterlijk einde
Van Jezus' toekomst als Rechter hebben wij al het nodige gezegd aan de hand van de Bijbelse gegevens. Van Zijn toekomst als  Bruidegom mogen wij, op grond van Bijbelse gegevens aanvoeren, dat het een Bruiloft zal zijn zonder weerga. Met een bruiloft in het paradijs is de Bijbel begonnen, en aan het einde wordt ook weer een bruiloft aangekondigd, ditmaal een herwonnen onvergankelijk paradijs . . . Lees verder* Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Wij zouden natuurlijk graag willen weten "hoe" zij straks worden geschapen, of zoals eertijds wijlen Luthers, de grote reformator het heeft gezegd: hoe "de hemel, die nu haar door-de-weekse-pak draagt, straks haar zondagspak zal aantrekken"; zo ook de aarde. Gaat het nu om een geheel nieuwe schepping; dat wil zeggen "uit het niet", of moeten wij denken aan het opnieuw gebruiken van de "oude materie" van de oude wereld . . Lees verder* De gelegenheid des tijds
De grote dag nadert - wij zijn nu al in het "einde der tijden".
Wij dienen deze uitdrukkingen goed te begrijpen. Het gaat hier niet om een "chronologische bepaling van de tijd" maar wel om (wat wij noemen) een "kwalificatie van onze tijd".
In de Bijbel wordt ook gesproken over "de laatste ure", dat is de tijd, waarin alle dingen volbracht zijn, dat er niets meer overblijft dan de laatste openbaring van Jezus Christus. Wij leven in een tijd, die heel duidelijk gekend wordt als de "laatste dagen", waarvan ... .Lees verder


 
* De tekenen der tijden
Door alle eeuwen heen zijn er altijd "lichtende tekenen" geweest, opgericht door de Here Zelf. Zij zijn als verkeerslichten, die de mensen precies doen weten wat is toegestaan en wat niet mag. Rood licht verbiedt, terwijl groen licht toestaat de weg te vervolgen. Lees verder* De etappes van het einde
Daar is nog een andere manier om de Bijbelse profetieën te beschouwen. Het zogenaamde  "politieke gezicht" van onze wereld wordt daarin dan niet ontdekt. Dat wil zeggen: wij zien dan niet de oorlogen en gevolgen en de ondergaande beschavingen, volkeren en culturen, enz., enz., maar wel de grote "etappes van de laatste dagen". Een en ander komt dan hierop neer, dat voor de komst van Jezus Christus in Zijn heerlijkheid verschillende voorvallen moeten gebeuren.
Lees verder


 
* De totale inzet
Daarom, God heeft gesproken en gehandeld door alle eeuwen heen. Jezus heeft gepredikt en wat Hij daarnaast deed, was in volkomen harmonie met Zijn Woord. Christelijke gehoorzaamheid dient eveneens deze twee aspecten te behelzen. Lees verder


* Een nawoord van de schrijverLees verder
* Tot besluit. Lees verder
 


De Bergrede (Deel 1)
De Zaligsprekingen


* Inhoud
* Verantwoording vooraf. Lees verder 
* Inleidend woord. Lees verder
* Woord vooraf. Lees verder
* Ons lichaam bedoeld als een tempel. Lees verder

* De menigte van toehoorders.  Lees verder  
* Van Galilea en van over de Jordaan.  Lees verder
* Van  maanzuchtigen, geraakten en meer. Lees verder
* De Bergrede van Jezus. Lees verder

* De Acht Zaligsprekingen.  Lees verder 


* Zalig zijn de armen van geest.  Lees verder
* Zalig, zij die treuren. Lees verder
* Zalig zijn de zachtmoedigen. Lees verder 
* Zalig zijn, die hongeren en dorsten. Lees verder
*  Zalig  zijn de barmhartigen. Lees verder  
* Zalig zijn de reinen van hart. Lees verder
* Zalig zijn de vreedzamen. Lees verder
* Zalig zijt gij als mensen u smaden. Lees verder 
* Zalig die vervolgd worden.  Lees verder 

* Wee u, gij rijken.   Lees verder
* Wee, die verzadigd ziijn. Lees verder
* Wee u,  wanneer al de mensen.  Lees verder

* Gij zijt het zout  der aarde.  Lees verder
* Gij zijt het licht der wereld.  Lees verder 
* Een stad boven op een berg liggende. Lees verder
* Men steekt een kaars niet aan.  Lees verder
* Nadere verdeling van de zaligsprekingen.
(De karaktereigenschappen en  levenservaringen van de discipelen).  Lees verder  

* De Wet en het Evangelie -1. Lees verder
* De Wet en het Evangelie-2. Lees verder 
* Gij zult niet doden.  Lees verder
* Broederschap moet gehandhaafd worden.  Lees verder
* Oprecht streven naar verzoening.  Lees verder 

* Gij zult niet begeren.(Trouw en ontrouw).  Lees verder
* Gij zult niet echtbreken. (Scheiding en overspel).  Lees verder 
* Oog om oog, tand om tand.  Lees verder 
* De nieuwe weg. (De haat vermoordt - de liefde geneest).  Lees verder 

 


De Bergrede (Deel 2)
Het "Onze Vader"


* Inhoud
* Een kort woord vooraf. Lees verder
* Godvruchtige handelingen. Lees verder 
* Het "Onze Vader". Lees verder
* Wat verhinderd verlost te worden. Lees verder
* Vasthouden aan aardse en verkeerde  Neigingen. Lees verder

* Maak de rechte keus. Lees verder
* Zonder zorgen - God zorgt. Lees verder  
* De vogelen des hemels. Lees verder  
*De leliën in Gods schepping. Lees verder 
*Zoekt eerst het Koninkrijk. Lees verder  

*Nog wat ter overdenking. Lees verder
 De Bergrede (Deel 3)
De smalle weg en de toegangspoort


* Inhoud

* Voorwoord. Lees verder
* Voorschriften en bedeling. Lees verder
* Over de verhoring van gebed. Lees verder
* Algemene raadgevingen voor volgelingen. Lees verder  


* Valse broeders en valse profeten. Lees verder
* Valse  vroomheid - Geen Godsvrucht. Lees verder
* Huis op de rots. Lees verder 
* Besluit. Lees verder
* Nabeschouwing. Lees verderOpenbarinhg
Eeninleidende studie in het Boek Openbaring

* Inhoud
* Sleutels die leiden tot het begrijpen van het Boek De Openbaring. Lees verder
* Het onbetaalbare portret. Lees verder
* Bevelen aan engelen. Lees verder
* De troon met de regenboog. Lees verder
* De vier ruiters. Lees verder


* Voor eeuwig verzekerd . Lees verder
* Wanneer de bazuinen schallen. Lees verder
* Zoet en bitter.  Lees verder
* Twee trouwe getuigen. Lees verder
* Het is een jongen. Lees verder


* Zult u slachtoffer worden van de boycot?  Lees verder
* Een laatste waarschuwing. Lees verder
* De oogst binnenhalen. Lees verder
* De zeven plagen. Lees verder
* De hoer en het beest. Lees verder


* Het lot van vier steden. Lees verder
* God's bruiloftsmaal. Lees verder
* Eindelijk de hemel. Lees verder
* Alles is nieuw. Lees verderDie is, Die was, en Die komen zal
Waarom de Openbaring werd gegeven


* Inhoud
* Verborgen hoop en opmerkeljke vrees.. 
Lees verder
* Waarom de Openbaring werd gegeven.
Lees verder
* De brieven aan de zeven gemeenten
. Lees verder
*
De brief aan de gemeente te Efeze. Lees verder
* De brief aan
de gemeente te Smyrna. Lees verder


* De brief aan de gemeente te Pergamus
. Lees verder
* De brfief aan de gemeente te Thyatira. Lees verder
*  De brief aan de gemeente te Sardes
. Lees verder
* De brief aan de gemeente te Filadelfia. Lees verder
* De brief aan de gemeente te Laodicea. Lees verder
*
De brieven aan de zeven gemeenten (Slot).  Lees verder


* De troonsheerlijkheid van de Vader. Lees verder 

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon.
Lees verder


* De zegels worden geopend.  Lees verder

* Het 1ste
zegel wordt geopend. Lees verder

* Het 2de
zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 3de
zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 4de zegel wordt geopend.  Lees verder
* Het 5de
zegel wordt geopend.  Lees verder
* Het 6de
zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 7de zegel  wordt geopend. Lees verder


* De Goddelijke oogst
voor en na de grote oordelen van God.  Lees verder
* De bazuinen gaan klinken. Lees verder
De eerste vier bazuinoordelen.  Lees verder
*
 
De 5de engel bazuint. Lees verder
* De 6de engel bazuint. Lees verder
* De 7de engel bazuint. Lees verder


*
De culminatie der demonische machten.
Lees verder 

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld aangezegd. Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven. Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid. Lees verder

* De Antichrist en zijn heerschappij. Lees verder


* Gods wegen in genade en gericht. 
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God. Lees verder
* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten. Lees verder

* Babylon als geestelijke macht.
Lees verder
* Babylon als politieke en economische macht
. Lees verder

*
De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus Lees verder
* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk.  Lees verder
* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem. Lees  verder
* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
. Lees verder

 De Manifesto van Jezus Christus
En toen Hij op de dag des sabbats in de synagoge van Nazareth
stond om te lezen, deed Hij alle aanwezigen Zijn Manifesto horen....


* Inhoud
* Inleidende beschouwing. Lees verder
* Waarom een ander Boek bestuderen? Lees verder
* Waarom de Manifestatie van het Woord in Bethlehem? Lees verder
* Waarom moest Christus geboren worden uit een Maagd? Lees verder 
* Waarom een Ster? Lees verder

* Christus en de Tijd. Lees verder
* Waarom de verzoeking? Lees verder
* Waarom de Zaligsprekingen? Lees verder
* Waarom zo streng? Lees verder
* Het Messias-Geheim. Lees verder

* Waarom een kruis in Jezus' leven? Lees verder
* De Opstanding. De Kroon op het volbrachtte werk. Lees verder
* Naschrift. Lees verder* Over de schrijver
Over het leven van Bijbelleraar Rev. C.J.H. Theijs (1903-1983) Lees verderEnkee andere
studies


* Wereldproblemen in profetisch licht
* De Gever en Zijn gaven
* Gods zegeningen en oordelen
* Het Boek  Daniel
* Opeenvolgende gebeurtenissen

* De Zondvloed
* Het Jodenprobleem
* Podium en Gemeente
* De Gemeente
* Gemeentelijke tucht

* Gods discipline in het Christelijk huwelijk
* Hij &  Zij na het "Ja""
* "Symbolen - Typen en Schaduwbeelden
* De symboliek der Bijbelse getallen
* De verborgenheid der ongerechtigheid

* Heidenvolken in profetisch licht
* De toekomst in Christus
 

Home -   Omhoog

©2006-2018 Alle rechten voorbehouden
Alle genoteerde schriftuur is uit de Statenvertaling. 
Laatst bewerkt 29 juli 2018