Wereldschokkende gebeurtenissen

Verzamelde Bijbelstudies van Rev. Corn. J.H.Theijs

Nieuw geplaatst: "Begraven of cremeren?" Maakt het wat uit?

   


Home - SITEMAP

 Zeven wereldschokkende gebeurtenissen 

Wij staan aan de vooravond van zeven wereldschokkende gebeurtenissen,  die alle de economische sector van onze maatschappij zo sterk beïnvloeden, dat gezagsdragers en leiders worden geconfronteerd met schier onoplosbare problemen.

 * Inhoud
* Voorwoord.  Lees verder
* Progressieve heffingen en de uiteindelijke verdrukking.  Lees verder
* Het komende einde van de vakbonden.  Lees verder
* Het één wereldrijk van de Antichrist en de heerschappij ervan. Lees verder

* Algehele ontwapening en internationale controle, een farce . Lees verder
* Een wereldwijde opwekking. Lees verder
* De heerschappij van de Here Jezus Christus. Lees verder
* China zal domineren. Zowel China als Rusland gaan ten onder. Lees verder
* Naschrift.  Lees verder

 

* De Russische opmars in profetie
De geschiedenis leert dat zowel de gang van het oude Israël alsook de gedragingen van het moderne Israel ons aller aandacht verdient, gezien het Bijbels gegeven dat ons duidelijk maakt, dat Jacobs benauwdheid al een feit is in de wereldgeschiedenis en Israël binnen afzienbare tijd een hoogst belangrijk strijdtoneel zal zijn.


* Inhoud
* Inleidende beschouwing.  Lees verder
* De profetie van de stervende Jacob. Lees verder 
* Het huidige Israel en God's Woord. Lees verder
* Modern Israel.  Lees verder

* De Russische opmars. Lees verder
* Gog van Ezechiel en Gog van Openbaring.  Lees verder
* Palestina - Land van niet-te schatten rijkdom. Lees verder
* Nabeschouwing. Lees verder 

 

* De eeuwenlange strijd
De geschiedenis van het groste conflicte aller tijden, vanaf het begin tot en met de tijd waarin wij leven.
Deze tijd loopt spoedig ten einde, aangezien wij even in de  in de tijdsbedeling van de Profetisch uitgemeten tijd


* Inhoud
* Inleidende beschouwing. Lees verder
* Het grootste conflict begon. Lees verder
* De tegenstander op elke achtergrond. Lees verder
* Het conflict in de schepping. Lees verder


* Het conflict na de schepping. (1) Lees verder
* Het conflict na de schepping. (2) Lees verder
* Het conflict m.b.t. het gekozen volk - Waarom koos God Israel?  Lees verder
* Abraham.  Lees verder
* Jacob. Lees verder


* Israel in Egypte. Lees verder
* Israel in de wildernis. Lees verder
* Stefanus' Rede m.b.t. de geschiedenis van Israel. Lees verder
* De strijd van de Christus. Lees verder
* Het volk van Israel - Het Goddelijk kanaal. Lees verder

*
De strijd in het aardse leven van Christus. Lees verder
* De beproeving in de wildernis. Lees verder
* Het conflict met satan in Christus' openbare bediening. Lees verder
* Gethsemane - strijd en overwinning. Lees verder
* De strijd van de Gemeente. Lees verder


* De aanvallen van satan. Lees verder
* De strijd van de Christen: Paulus, Gods Instrument. Lees verder
* Gods overwinningen over satan om en door Paulus. Lees verder
* De Gemeente door de eeuwen heen. Lees verder
* Vervolgingen door heidense heersers. Lees verder


* De samenvoeging van kerk en staat.  Lees verder
* De donkere eeuwen. Lees verder
* De reformatie. Lees verder
* Het begin van de moderne zending. Lees verder
* De satanische oppositie. Lees verder


* Oplevende demonische godsdiensten en levensbeschouwingen. Lees verder
* Voortdurende oppositie. Lees verder   
* Daar is werk te dien - ook voor u. Lees verder

 

* De Antichrist 
Hoe kunnen wij hem herkennen?


* Inhoud
* Voorwoord.  Lees verder
*
Kunnen wij weten wat de toekomst ons zal brengen?   Lees verder
* Wereldcondities. Lees verder
* Valse godsdiensten. Lees verder
* Moraal verandering. Lees verder

* Hoe wordt een valse leer verkondigd? Lees verder
* Ik ben Christus. Lees verder
* Oorlogen en geruchten van oorlogen. Lees verder
* Beroeringen, opschuddingen. Lees verder
* De Chaldeeuwen - Het Babylonisme. Lees verder
 
* Het internationaal communisme. Lees verder
* Conclusie. Lees verder
* De Antichrist en zijn karakter. Lees verder
* De Antichrist en zijn namen. Lees verder
* God's ordeningen. Lees verder

* De Mens der Zonde. Lees verder
* De Antichrist in het Profetisch Boek Ezechiël. Lees verder
* De Antichrist en de Naties (Volken).  Lees verder
* De grote zee; De vier dieren: de Babylonische leeuw, de Medo-Perzische Beer, het Griekse luipaard, het Beest zonder naam. Lees verder
* De kleine hoorn.  Lees verder

* Antichrist - Wereldregering - Wereldkerk. Lees verder
* De Antichrist en de Grote Verdrukking. Lees verder   

 

* Van begin tot einde
De grote levensvragen


 
* Inhoud
* Voorwoord.  Lees verder
* Verborgen hoop Lees verder 
* Het uitgangspunt  Lees verder
* 's Mensen ontrouw - Gods trouw.  Lees verder


*
Een omweg - - maar toch De weg.  Lees verder
* Licht over de ganse schepping. Lees verder
* Als God verder spreekt. Lees verder
* De schepping van de mens. Lees verder
* Jezus Christus redt ons van het verderf. Lees verder


* Het geheim van het Kruis.  Lees verder 
* Welke zin heeft het offer? Lees verder
* Waar gaan wij heen na de dood? Lees verder
* God - de Heilige Geest.  Lees verder
* Hemeltijd en Hemelleven.  Lees verder


* De wederkomst van de Here Jezus Christus. Lees verder 
*
De toekomst van Jezus Christus -  Uiterlijk einde. Lees verder
* Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Lees verder
* De gelegenheid des tijds. Lees verder
* De tekenen der tijden. Lees verder


*
De etappes van het einde. Lees verder
* De totale inzet. Lees verder
* Een nawoord van de schrijver. Lees verder

 

* Openbaring
Een inleidende studie in Openbaring

* Inhoud
* Sleutels die leiden tot het begrijpen van De Openbaring -  Lees verder
*  Het onbetaalbare portret - Lees verder
*  Bevelen aan engelen - Lees verder
*  De Troon met de regenboog - Lees verder
*  De vier ruiters - Lees verder

* Voor eeuwig verzekerd - Lees verder
* Wanneer de bazuinen schallen - Lees verder
* Zoet en bitter - Lees verder
* Twee trouwe getuigen - Lees verder
* Het is een jongen - Lees verder

* Zult u slachtoffer worden van de boycot? - Lees verder
* Een laatste waarschuwing - Lees verder
* De oogst binnenhalen - Lees verder
* De zeven plagen - Lees verder
* De hoer en het beest - Lees verder


*  Het lot van vier steden - Lees verder
* God's bruiloftsmaal - Lees verder
* Eindelijk de hemel - Lees verder
* Alles is nieuw - Lees verder 

 

* Die is, Die was, en Die komen zal
Waarom de Openbaring gegeven werd


* Inhoud
* Verborgen hoop. Lees verder
* Waarom de Openbaring werd gegeven. Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten.  Lees verder
* De brief aan de gemeente van Efeze. Lees verder
* De brief aan de gemeente van Smyrna. Lees verder
* De brief aan de gemeente van Pergamus. Lees verder
* De brief aan de gemeente van Thiatira. Lees verder
* De brief aan de gemeente van Sardes. Lees verder
* De brief aan de gemeente van Filadelfia. Lees verder
* De brief aan de gemeene van Laodicea. Lees verder
* Nabeschouwing. Lees verder


* De Troonsheerlijkheid van de Vader.  Lees verder
* De heerlijkheid der verzoening. Lees v
erder

* De zegels worden verbroken. Lees verder
* 1ste zegel. Lees verder
* 2de zegel. Lees verder
* 3de zegel. Lees verder
* 4de zegel. Lees verder
* 5de zegel. Lees verder
* 6de zegel. Lees verder
* 7de zegel. Lees verder


*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God . Lees verder

* De bazuinen gaan klinken. Lees verder
* 1ste - 4de bazuin. Lees verder
* 5de bazuin. Lees verder
* 6de bazuin. Lees verder
* 7de bazuin. Lees verder

* De culminatie der demonische machten. Lees verder
* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd. Lees verder
* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven. Lees verder
* De openbaring van Gods grote verborgenheid.  Lees verder
* De antichrist en zijn heerschappij. Lees verde
r

* Gods wegen in genade en gericht. Lees verder
* De zeven fiolen vol van de toorn van God . Lees verder
* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten. Lees verder
* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht. Lees verder
* Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht.
Lees verder


* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus. Lees verder
* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk. Lees verder
* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem. Lees verder
* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden. Lees verder  
 

 

* De Manifesto van Jezus Christus
En toen Hij op de dag des sabbats in de synagoge van Nazareth  stond om te lezen, deed Hij alle aanwezigen Zijn Manifesto horen....

"De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om de gevangenen te prediken loslating,en de blinden het gezicht, en de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heren.....”

 

* Inhioud
* Inleidende beschouwing. lees verder
* Waarom een ander boek bestuderen? Wij hebben toch de Bijbel? Lees verder
 * Waarom de manifestatie van het Woord in Bethlehem? Lees verder
* Waarom moest de Christus geboren worden uit een maagd? Lees verder

* Waarom de ster? God's geheimenis in de schepping. Lees verder
* Christus en de tijd. Wat hebben "feiten"voor zin? Lees verder
* Waarom de verzoeking? Wat voor zin had en heeft het offer?    Lees verder
* Waarom de "Zaligsprekingen"? De Grondwet van het Koninkrijk. Lees verder
* Waarom zo streng? Waarom toch zo teder? Lees verder

* Het Messias-geheim. De Verborgenheid. Lees verder
* Waarom was er een kruis in Jezus' leven? Lees verder
* De Opstanding.  De Kroon op het volbrachtte werk. Lees verder
* Naschrift.   Lees verde

 

* Toekomst, voleinding en zegels
Over gebeurtenissen die plaats zullen moeten vinden in de laatste dagen.  Lees verder

 

* De kracht van het Woord
De kracht van het Woord komt goed uit in wat de psalmdichter verder heeft geschreven: .. . . .."Door het Woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest Zijn monds al hun heir. Want Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er. Lees verder

 

* Waarom wij in God geloven
Wanneer zodoende onze  gedachten zich, door genade, bóven de alledaagse dingen,  zorgen , en teleurstellingen, verheffen en zich alsdan bewegen in die wonderlijke sfeer van Goddelijke rust en vrede, dan zullen ook  wij uit de grond van onze harten kunnen uitroepen: "Waarlijk,  God is liefde". 
Lees verder 

 

* Leg mijn tranen in Uw fles
Er zijn tranen van spijt, vanwege veroorzaakt misverstand, en wat zullen wij verder dan nog zeggen van al die tranen van teleurstelling, desillusie en depressie.  Lees verder

 

* Als een mens sterft,
wat gebeurt er dan?   Lees verder

 

* Begraven of cremeren?
'
Wat moet een christen na zijn dood met zijn lichaam laten doen:
begraven of cremeren? Maakt het enig verschil uit - ook voor God?' 
Lees verder

 

Over de schrijver 
Over het leven van Bijbelleraar Corn. J.H.Theijs
(1903-1983).  Lees verder

 

 

Omhoog

©2006-2019
Alle rechten voorbehouden

Alle genoteerde schriftuur is uit de Statenvertaling 
Laatst bijgewerkt 15
 februari 2019