De eeuwenlange strijd

Home | Sitemap | Inhoud Terug | Verder

Het begin van de moderne zending 


In de geschiedenis vinden wij opgetekend, dat (kort na de Reformatie) in Europa een andere "beweging" ontstond onder leiding van een zekere Philip Spencer. Haar werk was zodanig, dat er spoedig een opwekking plaats vond ten aanzien van het al zo lang in verval geraakte zendingsprogramma. Gebeurde dit eerst op kleine schaal, toch mocht deze beweging langzaam maar zeker uitgroeien.

     Inmiddels ontstond toentertijd ook de zogenaamde "Hallo Zending", die veel Duitse zendelingen heeft uitgezonden naar hedenlanden over de gehele wereld en waarvan India een van de eerst bezochten was.

Graaf von Zinsendorff
     In diezelfde tijd vond ook de bekering plaats van een bekend edelman, met name de Graaf von Zinsendorff en werd de Gemeente van Moravië in het leven geroepen met een krachtig en bloeiend zendingsleven. Ook in de landen aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan vond deze zendingsdrang veel navolging, doordat vele zendelingen hun schreden richtten naar de Amerikaanse Indianen.

     Namen als John Elliott, de Mathews, David Brainerd en anderen  komen nog steeds voor op de lijst van de meest vooraanstaanden.. Niemand heeft ooit kunnen denken, dat spoedig het zendingspad naar de geestenwereld zou worden betreden door zo'n groot aantal toegewijde mannen en vrouwen. Dit gebeurde, nadat God op een dag gesproken  had tot het hart van (de nu alom bekende) William Carey, die in die dagen in Londen woonde.

     De nieuwe zendingsactie werd (helaas) ook gevolgd door een concurrerende "dadendrang" en bijgevolg ontstond er weer een nieuwe zendingsgemeente! De Geest van God is nooit geweken voor de woeste aanvallen. Binnen niet al te lange tijd legden toegewijde zendelingen Christelijke bases op elk continent der aarde en in alle voorname landen.

De Bijbel werd vertaald
     Het Woord van God, de  Bijbel, werd vertaald in onbekende talen en gedistribueerd onder de volken die die talen spraken. In heiden   landen werden verschillende kerken gebouwd, Christelijke scholen gevestigd, niet direct om de kinderen voor het maatschappelijk leven te scholen, maar wel, om deze kleinen en jongeren het Evangelie te brengen. Bijbelscholen,  seminariën en Christelijke leergangen werden overal opgericht met geen ander doel, dan om inheemse mannen en vrouwen te "trainen" voor het wachtend 'leiderschap" 'in hun eigen gemeenten.

     Zodoende werd satans ijzeren greep op zo vele van de grootste heidenlanden uiteindelijk losser; en miljoenen mensen zijn uit de duisternis van afgoderij en demonische aanbidding getreden in het volle licht van het Evangelie, door het rechtvaardig makende geloof in de Here Jezus Christus.

     Toch werd in vergelijking met de bestaande nood in de ledenlanden de zending over het algemeen slechts povertjes bedreven; maar laat ons niet vergeten, dat ook heden ten dage, deze zending heus niet zo veel groter is,' dan die van 150 jaren geleden! Van de zo ongeveer 50.000 zendelingen, verspreid over de ganse aardbodem, is (Gode zij dank), het merendeel Evangelisch! te noemen.

     In voorheen uitgesproken ledenlanden bestaan heden ten dage duizenden inheemse gemeenten'met aan het hoofd inheemse leiders; en met alle Christelijke vrijmoedigheid durven wij dan ook te schrijven, dat de grootste vergaderingen van gelovigen gevonden worden op de zendingsvelden.  Het Woord van God is in de loop der tijden vertaald geworden in ongeveer 1200 talen en dialecten en ook over de hele wereld gedistribueerd.

     Radio uitzendingen, die een groot aantal zendstations zendt heden ten dage in de zendingsgebieden de Boodschap van het Evangelie uit naar miljoenen zielen in  wel 100 verschillende talen. Bovendien zijn wel duizend mijoenen exemplaren evangelie lectuur overal ter wereld verspreid geworden; en onze laatste notitie in de U.S.A. gemaakt, geeft aan, dat ongeveer $ 200.000  uit  de  Christenwereld wordt besteed aan de geregelde uitzending van  zendelingen en hun arbeid in de verschillende landen.

     Al deze zendingsarbeid werd, naar  rato, verricht door 500 zendingsverenigingen en  gemeenten. Wij moeten wel ter dege rekening houden met het feit dat  "Evangelisatie"van en in wereld geen  gelijke tred houdt met haar bekoring. Ook wordt door dit alles het Koninkrijk van God niet dichterbij gebracht. 

De Gemeentelijke Bedeling
     Nergens leert de Schrift dat de Gemeentelijke Bedeling zich in die richting zal gaan ontwikkelen. Integendeel, de Bijbel leert ons, dat deze tijdsbedeling zal eindigen in "wetteloosheid en ongerechtigheid", welke beide steeds toenemen. "Door de  vermenigvuldiging der ongerechtigheid zal de liefde van velen verkillen".

Jezus' eigen woorden waren" "Gelijkerwijs het was in de dagen van Noach, alzo zal het zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen".. Vele gelijkluidende passages met betrekking tot de slot tonelen van deze bedeling, kunnen wij vinden in de  Bijbel. 

     De Evangelisatie van de wereld betekent, dat de Boodschap van het Evangelie (Jezus heeft gesproken van "Dit Evangelie des Koninkrijks") gepredikt zal worden in de gehele wereld en dat alle mensen de gelegenheid zullen  krijgen om het Evangelie of te lezen, of te horen,  om  te (kunnen) komen tot een eigen keuze voor de redding van hun ziel!

God's plan van Verlossing
     God's plan van Verlossing vereiste allereerst, dat Christus moest sterven op het kruis voor de hele wereld, vervolgens, dat die hele wereld de Blijde Boodschap zal horen, opdat zij zal geloven en gered zal worden.  Toen Jezus dan ook  het verstand van Zijn discipelen opende,  opdat zij de Schriften zouden (gaan) verstaan, vertelde Hij  dat in die Schriften geschreven stond:

- dat Christus moest lijden en moest opstaan uit de doden;
- dat bekering en vergeving der zonden moest werden gepredikt
in Zijn Naam en onder alle volkeren.

Zo staat het in Lukas 24:45-48.

     God's Programma, als wij van zoiets mogen spreken in dit bestek, is dan ook  om in deze tijdsbedeling "uit de wereld een volk te roepen voor Zijn Naam,  dat het mystieke Lichaam van Christus vormt en om dit te bewerkstelligen, heeft God verordineerd dat "dit Evangelie des Koninkrijks zal worden gepredikt in de gehele wereld tot een getuigenis." (Matth.2414).

Horen doet geloven
     De radio is een machtig middel in het werk van de evangelisatie, terwijl de "T.V." de satanische imitatie is in deze arbeid en waardoor vele kostbare zielen worden afgehouden van de waarheid en verleid tot andere dingen en zaken die "niet van boven" zijn! Horen doet geloven, terwijl zien twijfel brengt in het hart; en deze twijfel baart zonde en de zonde de dood!!(Romeinen 10:17).

 

Home | Sitemap | Inhoud Terug | Verder