Van begin tot einde
De grote levensvragen

Home | Sitemap

 

Inhoud


Voorwoord

Wij leven in een revolutionaire tijd, die in hoge mate gekarakteriseerd wordt door "verborgen hoop en opmerkelijke vrees". Hierin vinden wij de grondslagen van wat algemeen "Godsverduistering" mag worden genoemd. Het geloofsleven, zelfs van hen die zich "Christenen" noemen, wordt niet meer gedragen door een. . . 

Lees verder


Verborgen hoop

Bestaat er wel een God? Is God niet dood? Van waar komen wij eigenlijk en waarheen gaan wij? Hoe moeten wij nu geloven als de mensen de historische Jezus zo onherkenbaar hebben gemaakt!? Als er geen onsterfelijkheid is, zoals velen beweren, wat is  dan het doel van ons leven. Waar ga ik heen na mijn dood

Lees verder


Het uitgangspunt

Vandaag-de-dag is de arts, de psychiater en de advocaat dé "zielzorger van de (moderne) mens. Hoe komt dat toch? Wij kunnen in de praktijk twee oorzaken aanwijzen. De voorganger of predikant wordt eerder geschuwd dan gezocht, omdat men in plaats van hulp en raad te krijgen,  verwacht "bepreekt" te worden. Men is als het ware "dood gepredikt" en heeft daar schoon . . .

Lees verder


's Mensen ontrouw - Gods trouw

De Bijbel vertelt wie de mens werkelijk is:  "een levende ziel".
Om het nog eenvoudiger uit te drukken: het gaat in de Bijbel niet om "uiterlijke" dingen alleen : maar ook waartoe dit alles is ontstaan.

Lees verder


Een omweg - - maar toch De weg

Het is zonder meer duidelijk, dat de menselijke ziel zich bevindt in wat theologen noemen: "het spanningsveld van licht en duisternis.". En inderdaad is het zo: daar is ordening of chaos. De mens heeft de opdracht, in een voortdurende strijd de weg tot God te vinden te midden van de hem omringende wereld en  het leven van elke dag, wil hij niet wegzinken  in geestelijke onverschilligheid en bijgevolg in een doelloos bestaan.

Lees verder


Licht over de ganse schepping

Zo goed  als Licht duisternis doet wijken,  zo bant de Liefde alle vrees: zoals vrees voor de dood, die nu eenmaal komen moet. Op grond van het woord:. "Het is de mens gezet, eenmaal te sterven..."  weet ieder mens, dat hij moet sterven. En op grond van deze uitspraak weten wij  ook, dat wij allemaal naar de dood toe leven. Hebben wij nagedacht over het feit, dat de dood ons confronteert met de vraag. . .

Lees verder


Als God verder spreekt

Een eenvoudig en sober verhaal, begrijpelijk voor een ieder, behalve voor de buitengewone geestelijk afgestompte mens. Diens hart is niet open voor deze scheppingswaarheden. Zijn ziel kan niet loven noch danken voor alles wat de mensheid om niet. . .

Lees verder


De schepping van de mens

"Geniet het leven met de vrouw, die gij liefheb, al de dagen uwe ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want DIT IS UW DEEL IN DIT LEVEN, en van uw arbeid, die gij arbeidt onder de zon" (Prediker 9).

Lees verder


Jezus Christus redt ons van het verderf

Wanneer het menselijk hart zich toesluit, blijven zelfs van de meest open "woningen" de deuren (voor de buren) gesloten. Contact mogelijkheden zijn dan slechts mogelijk via het bekende "sleutelgat". De Bijbel  vertelt er ook van, en dat wat er geschreven staat, mogen wij in het geschetste licht verstaan...  

Lees verder


Het geheim van het Kruis

De feitelijke betekenis van het kruis is anders dan mensen denken.
Waar stond het kruis? Even buiten Jeruzalem, op Golgotha’s heuveltop. Daar voltrok zich het grootste drama van alle eeuwen: God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende . .

Lees verder


Welke zin heeft het offer?

Zolang als de mens op aarde bestaat, is er "het offer" geweest.
Direct al op een der eerste bladzijden van de Bijbel lezen wij, dat Kain en Abel God offers brachten. Offeren in Bijbelse zin en betekenis houdt in, dat de offeraar geeft van zijn bezit aan God. Het doel van het leven voor de moderne mens bestaat niet in het in het geven, maar meer in het nemen.

Les verder


Waar gaan wij heen na de dood?

Geen mens is in staat om zonder angst en rustig de dood tegemoet te gaan.
Er kan niet worden ontkend
   , dat op de achtergrond van ons leven een begrijpelijke doodsangst heerst. Begrijpelijk...., want wie kan ons daaromtrent inlichten? Wie is ooit teruggekeerd, anders dan Jezus?
. Het is opvallend, dat. . .

Lees verder


God - de Heilige Geest

De Heilige Geest is even gelijk God,  als de Vader en de Zoon, en is met betrekking tot het raadsplan van verlossing altijd de "Uitvoerende Macht" geweest. Hij is dat nog... Niet altijd heeft de Heilige Geest die belangstelling gehad. Hij is Jezus' Plaatsvervanger op aarde en in De Gemeente. Hij is De Trooster waarvan Jezus (nog voor Zijn sterven) heeft gesproken.

Lees verder


Hemeltijd en Hemelleven

De moordenaar aan het kruis vroeg aan Jezus hem te willen gedenken, als de Here in Zijn Koninkrijk zou gekomen zijn„ waarop Jezus hem antwoordde: "Heden zult gij met Mij in het  paradijs zijn" (Luk.23243). Toen Jezus deze woorden sprak,   waren Hij en die moordenaar nog op de aarde, in de wereld. Was  dat "heden" dus nog onderdeel van de "tijd". Geldt deze tijd ook nog in het geval..... 

Lees verder


De wederkomst van de Here Jezus Christus

De wederkomst of "parousie" (wat 'tegenwoordigheid' betekent) van de Here Jezus Christus, wordt in en door de Bijbel met stelligheid en grote nadruk aangekondigd. Het Nieuwe Testament herhaalt op tal van plaatsen, dat Jezus "terugkomt", "zal verschijnen", "zal geopenbaard worden",... "dat alle oog Hem zal zien", "dat alle volken voor Hem vergaderd zullen worden". Daarbij wordt...

Lees verder


De toekomst van Jezus Christus  / Uiterlijhk einde

Van Jezus' toekomst als Rechter hebben wij al het nodige gezegd aan de hand van de Bijbelse gegevens. Van Zijn toekomst als  Bruidegom mogen wij, op grond van Bijbelse gegevens aanvoeren, dat het een Bruiloft zal zijn zonder weerga. Met een bruiloft in het paradijs is de Bijbel begonnen, en aan het einde wordt ook weer een bruiloft aangekondigd, ditmaal een herwonnen onvergankelijk paradijs . . .

Lees verder


Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Wij zouden natuurlijk graag willen weten "hoe" zij straks worden geschapen, of zoals eertijds wijlen Luthers, de grote reformator het heeft gezegd: hoe "de hemel, die nu haar door-de-weekse-pak draagt, straks haar zondagspak zal aantrekken"; zo ook de aarde. Gaat het nu om een geheel nieuwe schepping; dat wil zeggen "uit het niet", of moeten wij denken aan het opnieuw gebruiken van de "oude materie" van de oude wereld . . .

Lees verder


De gelegenheid des tijds

De grote dag nadert -  wij  zijn nu al in het "einde der tijden".
Wij dienen deze uitdrukkingen goed te begrijpen. Het gaat hier niet om een "chronologische bepaling van de tijd" maar wel om (wat wij noemen) een "kwalificatie van onze tijd".

In de Bijbel wordt ook gesproken over  "de laatste ure", dat is de tijd, waarin alle dingen  volbracht zijn, dat er niets meer overblijft dan de laatste openbaring van Jezus Christus. Wij leven in een tijd, die heel duidelijk gekend wordt als de "laatste dagen", waarvan de duur . . .

Lees verder


De tekenen der tijden

Door alle eeuwen heen zijn er altijd "lichtende tekenen" geweest, opgericht door de Here Zelf.  Zij zijn als verkeerslichten, die de mensen precies doen weten wat is toegestaan en wat niet mag. Rood licht verbiedt, terwijl  groen licht toestaat de  weg te vervolgen.

Lees verder


De etappes van het einde

Daar is nog een andere manier om de Bijbelse profetieën te beschouwen. Het zogenaamde  "politieke gezicht" van onze wereld wordt daarin dan niet ontdekt. Dat wil zeggen: wij zien dan niet de oorlogen en gevolgen en de ondergaande beschavingen, volkeren en culturen, enz., enz., maar wel de grote "etappes van de laatste dagen". Een en ander komt dan hierop neer, dat voor de komst van Jezus Christus in Zijn heerlijkheid verschillende voorvallen moeten gebeuren. .

Lees verder


De totale inzet

Daarom, God heeft gesproken en gehandeld door alle eeuwen heen. Jezus heeft gepredikt en wat Hij daarnaast deed, was in volkomen harmonie met Zijn Woord. Christelijke gehoorzaamheid dient eveneens deze twee aspecten te behelzen.

Lees verder


Een nawoord van de schrijver Lees verder

Tot besluit. Lees verder

 

Home | Sitemap | Omhoog