Van begin tot einde

De grote levensvragen

Home | Sitemap | Inhoud

Nawoord

 

 

Wij zijn in Spanje, het land waarheen de apostel Paulus eenmaal zijn schreden richtte volgens zijn plannen, zoals vermeld in Rom.15:24. En nu wij de laatste hand leggen aan het klaarmaken van deze reeks beschouwingen, denken wij aan deze grote zendings apostel,  die door de genade Gods, Jezus Christus in zijn leven op zo'n machtige wijze heeft mogen "uitdragen"...

Waarom wij er hier gewag van maken - er over spreken? Omdat wij ons meer dan ooit te voren gesterkt gevoelen in onze visie op de Gemeente van Jezus Christus in de wereld, zoals wij dit hebben trachten te beschrijven - steunend op de Bijbelse boodschap. Een Gemeente, die sedert eeuwen verdeeld is, inderdaad, maar waarvan verschillende denominaties (groeperingen) begrepen hebben, dat zij niet zonder elkaar kunnen leven,... die Paulus' woorden in eerder genoemd hoofdstuk en brief ter harte hebben genomen, en elkaar hebben mogen ontmoeten; met verbazing overigens.

Ook in Paulus' dagen waren de gemeenten onderling verdeeld, en ziende hierop heeft hij op zijn zendingsreizen Christus als het voorbeeld gesteld van Godbehaaglijke zelfverloochening.
"Want ook Christus heeft zichzelven niet behaagd, maar gelijk geschreven is: De smadingen dergenen, die U smaden, zijn op Mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop zouden hebben.  Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus; opdat gij eendrachtelijk, met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan,  gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid God's.......
De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes" (v.v. 3-7, 13).

 

Oost en West, Noord en Zuid    
Een wereld, die altijd al verdeeld is geweest; en niet alleen in twee blokken: Oost en West, maar in onze tijd ook in Noord en Zuid. Voorwaar, een wereld, die op zoek is naar vrede, en die alsmaar meer is verscheurd! Hoe zal de Gemeente haar getuigenis aangaande haar Here en Hoofd Jezus Christus kunnen ophouden, als zij haar houding niet verandert, haar roeping verzakende? Wanneer zullen die verscheiden confessies komen tot een "eensgezinde boodschap", en de eerste woorden vinden in een gemeenschappelijke aanbidding,.. wanneer, WANNEER???

Wij willen niet eindigen zonder enkele gedachten hieronder te laten volgen. Dat zij allen,  die de inhoud van deze beschouwingen  (zullen) lezen, ook zullen aanspreken, en allen mogen herinneren aan de zekerheden die wij over "begin en einde - over schepping en wederkomst" hebben getracht te omschrijven... mede te delen. Het is onze overtuiging, dat alleen biddende handen en harten God's genadegaven kunnen ontvangen. Genade is geen Christelijke erfenis; zij kan niet worden geconserveerd, doch moet telkens weer opnieuw worden ontvangen.

De eenheid van de Gemeente kan nooit door mensen worden gemaakt, de Heilige Geest brengt deze tot stand door Zijn werkingen, bedieningen en de manifestatie van Zijn heerlijkheid. Als Jezus Christus alle macht heeft in de hemel en op de aarde, en Hij heeft die macht, dan is Hij ook de Heer der geschiedenis, en dan moeten wij, als gelovigen, de moed hebben, om alle veranderingen van onze tijd te zien in het licht van God's wondervolle voorzienigheid.

Tot slot wil ik dan nog mijn oprechte dank betuigen aan allen, die met ons (mijn vrouw en ik) hebben meegeleefd in de viering van een 50-jarige bediening, en die haar door hun toewijding ook mogelijk hebben gemaakt. Namen te noemen is overbodig - God kent allen. Ons getuigenis is, dat zij (zonder dit te weten) veel hebben bijgedragen door vraag en antwoord, en mij geholpen hebben alles in deze vorm uit te geven. De Here zegene allen, is onze bede.

Rev. Corn. J.H. Theijs

 

Home | Sitemap | Inhoud | Verder

<< De totale inzet