De Antichrist


De mens der zonde

'En wij bidden, U, broeders, door de toekomst van onze Here Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem ... ' (11 Thess. 2:1). De gemeente van Thessaloniki was door Paulus gesticht op zijn tweede zendingsreis. Zijn prediking bracht zulk een opschudding teweeg en had zo'n controverse tot gevolg, dat de opponerende Joden in de synagogen hem voor het gerecht daagden, en hem beschuldigden opstand tegen de keizer aan te moedigen.

Paulus' vrienden werden zelfs in staat van beschuldiging gesteld en, om zichzelven veilig te stellen, zonden zij Paulus weg. Paulus leerde de Thessalonicensen aangaande de Tweede Komst van Christus en de komst van de Antichrist, welke daaraan zou voorafgaan. In zijn brieven aan de Thessalonicensen heeft Paulus deze leringen niet herhaald, maar heeft hen eenvoudig herinnerd aan wat hij hen tevoren leerde. Uit deze brief blijkt nu, dat de Thessalonicensen Paulus' leringen toepasten op de gebeurtenissen die plaats hadden in hun dag.

 


11 Thess. 2:1.

 

 

Home | Sitemap | Vorige pagina | Volgende pagina